Č I S T O Ć A d.o.o. Karlovac

Gažanski trg 8

47 000 Karlovac

Hrvatska

e-mail: cistocaka@cistocaka.hr

           kontakt@cistocaka.hr

 

Fax: 047/616-135

Telefon: 047/611-918, 047/611-928, 047/613-477, 047/614-538, 047/614-539, 047/613-318 (tehnička operativa), 099/397-4573 (zimska služba)


Tehničko operativni sektor

Voditelj: Ivan Polović, dipl.ing. tel: 047/611-918, e-mail: ivan.polovic@cistocaka.hr

Financijsko računovodstveni sektor

Voditelj: Jasenka Eklić, dipl.oec. tel: 047/611-918, e-mail: jasenka.eklic@cistocaka.hr

Pravni i opći sektor

Voditelj: Jasminka Katić, dipl.iur. tel: 047/611-918, e-mail: jasminka.katic@cistocaka.hr

Sektor novih tehnologija i razvojnih projekata

Voditelj: Marijan Butković, ing.stroj. tel: 047/611-918, e-mail: marijan.butkovic@cistocaka.hr

Sektor odlagalište otpada  i reciklažnih dvorišta

Voditelj: Josip Balen, MBA, tel: 047/637-715, e-mail: josip.balen@cistocaka.hr


Odlagalište otpada i reciklažno dvorište

Zagrebačka 17d

47 000 Karlovac

Tel i fax: 047/638-300

Telefon:  047/637-715, 047/637-723, 047/637-724


Reklamacije i upiti u vezi reguliranja odvoza miješanog komunalnog otpada

Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac

047/638-544, e-mail: reklamacije@cistocaka.hr


Glomazni otpad - zaprimanje zahtjeva za odvoz:

e-mail: glomazni@cistocaka.hr


Vaša pitanja i prijedlozi:

e-mail