Od 01. 01. 2010. odvoz glomaznog otpada za građane grada Karlovca organizira se kontinuirano cijele godine, prema potrebama odnosno pozivu predstavnika stanara, predsjednika gradskih četvrti i mjesnih odbora, a u dogovoru sa poslovođom odjela. Kontakt broj za dogovor termina je 047/613-318.

Nadalje, društvo prikuplja i odvozi neopasan/inertni otpad od više od 2.000 poslovnih subjekata na području grada Karlovca.

Ove dvije vrste otpada odvoze se na Odlagalište otpada Ilovac, gdje se obrađuju na način da se izdvoje korisne komponente, a ostatak se trajno odlaže na Odlagalište. Za potrebe ovog odjela Društvo koristi 5 specijalnih vozila, 1 powerpress volumena spremnika 22 m3 te 4 autopodizača od kojih je jedan troosovinac najviše dopuštene mase 26 tona, namijenjen za veće posude, prvenstveno kontejnere sa integriranom prešom za otpad.